Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Niegowa

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j Dz.U. z 2018 poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr II/8/2018 Rady Gminy Niegowa z dnia 5 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Niegowa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

 

WÓJT GMINY NIEGOWA

OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ

I SPORTU W 2019 ROKU

 

 

I. Rodzaj zadania

1. Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, którym Wójt Gminy Niegowa przekaże dotacje na realizację zadań publicznych pod nazwą: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku, w zakresie:

1) szkolenia sportowego w dyscyplinie piłki nożnej wśród dorosłych, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niegowa, lub/i

2) organizacji zawodów o charakterze sportowo-rekreacyjnym na terenie Gminy Niegowa, lub/i

3) organizacji lub uczestnictwa w zajęciach, imprezach, itp. z zakresu rekreacji i turystyki promującej sport jako elementu zdrowego trybu życia, lub/i

4) organizacji wyjazdów, obozów itp. powiązanych z czynnym uprawianiem sportu, dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niegowa.

5) kształtowaniu pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w sportowej rywalizacji

6) promowaniu idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play

 

Zlecenie realizacji zadań publicznych jako zadań zleconych w powyższym zakresie może mieć formy:

- powierzania wykonania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji ,

- wspierania takich zadań, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

W przypadku wspierania organizacja zapewnia min. 10 % wkładu własnego w realizację zadania, którym może być wkład finansowy, rzeczowy lub oszacowana wartość pracy społecznej. Za wkład własny, w trakcie oceny, przyznane zostaną dodatkowe punkty.

Poprzez pojęcie niefinansowego wkładu własnego osobowego (wolontariat) należy rozumieć, odpowiadające świadczeniu pracy na rzecz realizowanego zadania, udokumentowane ochotnicze i bez wynagrodzenia, świadczenie członka organizacji lub wolontariusza na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.).

Poprzez pojęcie niefinansowego wkładu własnego rzeczowego należy rozumieć np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia. Zasobem rzeczowym może być również zasób udostępniony, względnie usługa świadczona na rzecz tej organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna itp.) planowana do wykorzystania w realizację zadania publicznego

 

2. Dotacje mogą być przeznaczone na finansowanie następujących zadań:

 1) zakup sprzętu sportowego, w tym stroi sportowych,

 2) transport, wyżywienie, napoje, środki czystości, paliwo (ogrzewanie, koszenie itp.)

 3) wynajem obiektów sportowych (hala, basen, siłownia)

 4) zakup biletów wstępu, karnetów na zewnętrzne imprezy związane tematycznie z zakresem ogłoszonego zadania

 5) opłaty/wynagrodzenia osobowe, startowe, rejestracyjne, sędziowskie, instruktorskie, trenerskie oraz pochodne niezbędne do realizacji zadania

 6) zakup niezbędnych materiałów i usług do realizacji zadania, w tym usług księgowych, ubezpieczeniowych, bankowych itp.

 7) zakup nagród

 8) koszty działań promocyjno – informacyjnych, tj. publikacje, plakaty, ogłoszenia prasowe

 9) bieżące utrzymanie obiektów w którym realizowane będzie zadanie (woda, energia elektryczna), w tym drobne naprawy powstałe w wyniku użytkowania obiektu na realizację zadania.

 3. Dotacji nie można wykorzystać w szczególności na :

1)       wsteczne finansowanie zadań,

2)       pokrycie deficytu działalności stowarzyszenia,

3)       diety uczestników,

4)       wydatki inwestycyjne oraz zakup środków trwałych,

5)       budowa, zakup budynków, zakup gruntów,

6)       działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,

7)       działalność polityczną i religijną,

8)       pokrycie kosztów utrzymania biura w tym wszystkich kosztów związanych
z użytkowaniem telefonu,

9)        transfery zawodnika z innego klubu sportowego,

10)    kary finansowe nałożone na klub lub na zawodników tego klubu

11)   zobowiązania oferenta wynikające z kredytów, pożyczek i kosztów ich obsługi

12)   na dotowanie przedsięwzięć, które już są dofinansowane z budżetu gminy lub jej funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych.

 

II. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania

Środki przeznaczone na realizację powyższego zadania w 2019 r. stanowią kwotę 70 000,00 zł . W bieżącym roku nie realizowano zadań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu . W roku 2018 kwota przyznanej dotacji wynosiła 50 000, 00 zł. i została wykorzystana na realizację zadania pod nazwą „Sport zawsze był the Best- VI edycja”.

 

III. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji w trybie powierzenia lub wspierania realizacji zadania publicznego określają przepisy:

- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 450 z późn. zm.),

- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

2. Oferty zostaną sprawdzone pod kątem formalnym i merytorycznym.

3. Odrzuceniu podlegają oferty:

- Złożone przez podmiot nieuprawniony

- Złożone po terminie

- Nie zawierająca wymaganych załączników

- Nie obejmujące swoim działaniem mieszkańców gminy Niegowa

- Nie złożone na formularzu zgodnym ze wzorem

- Nie dotyczące działań określonych w ogłoszeniu

- Podpisane przez osobę/y nieuprawnione

- Złożone w liczbie większej niż 1

- Dotyczące zadań innych niż wymienione w ogłoszeniu,

- Dotyczące zadań wykraczających poza cele statutowe organizacji,

- Dotyczące zobowiązań powstałych przed datą złożenia oferty,

Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

4.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta. W takim przypadku oferent jest zobligowany do złożenia zaktualizowanego kosztorysu oraz harmonogramu pod rygorem nie zawarcia umowy.

5.Organ zlecający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

6.Organ zlecający unieważni konkurs jeżeli :nie zostanie złożona żadna oferta lub żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu

 Informacja o odwołaniu lub unieważnieni konkursu zostanie niezwłocznie podana do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie:

-w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niegowa

-na tablicy ogłoszeń znajdującej się w Urzędzie Gminy Niegowa

-na stronie internetowej Urzędu Gminy Niegowa

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji

8.Wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 poz. 1300). Wzór oferty zostaje załączony do niniejszego ogłoszenia, jak również jest do pobrania w budynku Urzędu Gminy Niegowa pokój nr 16 w godzinach pracy Urzędu .

 

IV. Termin i zasady składania ofert

1.Kompletne oferty, tj. ofertę wraz z załącznikami, w wersji pisemnej, należy składać do dnia 29 stycznia 2019 r., do godziny 1200 (liczy się data i godzina wpływu oferty), w Sekretariacie Urzędu Gminy Niegowa pok. 13, z dopiskiem „Konkurs ofert – sport 2019”

Wymagane załączniki do oferty:

a) kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji,

b) kopia statutu,

c)w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający w Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów).

d)   w przypadku organizacji zadania na obiektach nie będących własnością podmiotu dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzenia przedsięwzięcia we wskazanym miejscu, czyli: list intencyjny, umowę partnerską, oświadczenie właściciela obiektu/posesji.

e)   w przypadku wskazania partnera biorącego udział w realizacji zadania: umowę partnerską, list intencyjny lub oświadczenie partnera określające jego wkład finansowy lub niefinansowy
w zadanie.

f) w przypadku oferty wspólnej: umowę zawartą miedzy podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, sposób reprezentacji podmiotów wobec Urzędu Gminy Niegowa.

g)     w przypadku złożenia oferty przez spółdzielnię socjalną – statut.

2.   Oferta musi zostać podpisana przez osoby upoważnione zgodnie ze statutem
i KRS (bądź innym właściwym rejestrem). Za prawidłowe uznane zostaną: podpisy z pieczęcią imienną, wskazującą funkcję w organie reprezentującym, a w przypadku braku pieczątki odręczny czytelny podpis ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym lub wydruk imienia i nazwiska ze wskazaniem funkcji w organie reprezentującym opatrzony podpisem. Nie wystarczy parafowanie dokumentu.

3.   Wszelkie dokumenty powinny być złożone w postaci oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisane przez uprawnione osoby zgodnie       ze statutem i KRS (innym rejestrem).

 

4. Podmioty uprawnione:

Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2018.450 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przytoczonej wyżej ustawy.

Oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotacje. Mogą one złożyć ofertę za pośrednictwem podmiotu głównego posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania. W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę należy do oferty załączyć pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli w/w oddziału do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania, o którego dofinansowania stara się jednostka organizacyjna.

 

5. Dwie lub więcej organizacji lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające wspólnie, mogą złożyć ofertę wspólną, która wskazuje:

- jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne organizacje pozarządowe lub pozostałe podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 przytoczonej wyżej ustawy,

- sposób reprezentacji podmiotów składających ofertę wobec organu administracji publicznej.

Umowa regulująca zasady współpracy podmiotów zostanie załączona do umowy o wsparcie lub powierzenie zadania .

6. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę

 

V. Warunki realizacji zadania

 1. Zadanie winno być realizowane od dnia podpisania umowy ( planowany termin podpisania umowy – 5 luty 2019.), nie później jednak niż do dnia 30 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań określone zostaną w umowach.

2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością , zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi przepisami i standardami.

3. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy Gminy Niegowa.

4. Organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego w trybach, o których mowa w art. 11 ust. 2, zobowiązują się do wykonania zadania publicznego w zakresie i na zasadach określonych w umowie odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego, sporządzonej z uwzględnieniem art. 151 ust. 2 i art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy, a organ administracji publicznej zobowiązuje się do przekazania dotacji na realizację zadania.

5.Warunkiem zawarcia umowy jest:

 Korekta projektu kosztorysu oraz harmonogramu w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana z zachowaniem proporcji deklarowanego w ofercie wkładu własnego (jeśli dotyczy)

 

VI. Tryb i kryteria wyboru ofert

1.Oferty zostaną rozpatrzone przez Komisję Konkursową w terminie do 7 dni od dnia wyznaczonego jako termin końcowy składania ofert. Decyzję o zawarciu umowy i udzieleniu dotacji podejmie Wójt Gminy Niegowa po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej . O podjętych decyzjach składający ofertę będą powiadomieni a wyniki konkursu podane będą do publicznej wiadomości. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

2. Oferty, które zostały pozytywnie zweryfikowane pod kątem formalnym ( zakres wskazano w Rozdziale 3 pkt. 3), będą poddane ocenie merytorycznej. Zgodnie z art.15 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organ administracji publicznej:

 - ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;

 - ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

- ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 będą realizować zadanie publiczne;

- w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

- uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

- uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

VII. Informacje dodatkowe

Dodatkowych informacji dotyczących warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Iwona Bugaj – Urząd Gminy Niegowa, telefon (34) 315 10 20, wew. 116 (w godzinach pracy Urzędu Gminy).

Załączniki

Ogloszenie-Upowszech_kultury_fiz_sportu_2019 (685.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzor_Oferty_2019 (209.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzor_Oferty_2019 (663.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzor_Sprawozdania_z_realizacji_zadania (141.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzor_Sprawozdania_z_realizacji_zadania (847.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarzadzenie_Nr_28_2019 (114.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwala_II_8_2018 (228.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Wójt Gminy Niegowa
Źródło informacji:Iwona Bugaj
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ireneusz Staśko
Data wprowadzenia:2019-01-07 10:46:16
Opublikował:Ireneusz Staśko
Data publikacji:2019-01-07 11:11:23
Ostatnia zmiana:2019-01-09 08:03:06
Ilość wyświetleń:140

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij